Föreläsningar

Jag föreläser om hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder.

Öppna föreläsningar:

 • 29/8                 Torshavn
 • 7/9                   Östersund
 • 15/9                 Jönköping
 • 16/9                 Duderstadt, Tyskland. Nationell konferens
 • 3/10                 Skövde
 • 6/10                 Karlstad
 • 10/10               Børkop
 • 11/10               Malmö, Autism- och Aspergerförbundets konferens Lyfta upp eller trycka ner?
 • 17/10               Oslo
 • 18/10               Stockholm
 • 24/10               Göteborg, om ADHD med Georgios Karpathakis
 • 27/10.              Winnipeg, Canada. Regional konferens
 • 30/10-1/11      Göteborg, Second European Summit on Non-punitive Interventions for At-risk Kids
 • 10/11               Manresa, Spanien. Nationell konferens
 • 14/11               Dalarna
 • 15/11               Eksjö, Psykiatriveckan på Höglandet
 • 16/11               Göteborg
 • 7/12                 Bergen
 • 16/2                 Vancouver, Canada. Regional konferens
 • 5/3 2018          Invercargill, New Zeeland

Läs mera om varje föreläsning genom att klicka på staden. Jag lägger upp alla länkar till anmälningssidor så fort de är på plats.

Föreläsningar

Föreläsningarna tar utgångspunkt i personalens förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personalens sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen. Målgruppen är personal som jobbar med människor med neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingsstörning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk. Jag anlitas ofta av särskolan, resursskolor, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin.

Föreläsningarna bygger på mina böcker Problemskapande beteende och Beteendeproblem i skolan och tar från 3 – 6 timmar, och erbjuds i hela Norden, på danska eller svenska. Se ett kort föredrag från Stora Psykologprisetgalan för att få en känsla för stil och innehåll. Se även ett klipp från en liknande föresläsning på danska från Beskæftigelsesministeriets konference om forebyggelse af vold på arbejdet, januari 2014.

Jag har dessutom utvecklat en fördjupningsföreläsning i lågaffektiv pedagogik, där fokus är på modeller för konfliktutvärdering och pedagogisk planering.

En annan föreläsning bygger på boken Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet – om annorlunda barn. Föredraget tar utgångspunkt i varför vi som samhälle behöver neuropsykiatriska diagnoser och hur vi kan se på de svårigheter människor med dessa diagnoser har samt inte minst vad det innebär för omgivningens ansvar och metod. Målgruppen är professionella i skola, vård och omsorg och även anhöriga och människor med egen diagnos.

Dessutom håller jag föreläsningar och föredrag för föräldrar om fostran av barn med starke känslor samt föreläsningar om etik i pedagogiskt arbete och stress vid neuropsykiatriska funktionshinder.

Material till program eller annonser

Bilder till inbjudan:

Klicka på bilden för att få upp en högupplöst bild.

Introduktionstexter:

Hantering av problemskapande beteende.

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i vård och omsorg. Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av personen med beteendet. Temadagens fokus är inte behandling, men hantering av beteendet och mötet med personen. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god effekt i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.
Dagens första halvdel handlar om förhållningssätt och teori, den andra halvan om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egne metoder utifrån.

Beteendeproblem i skolan.

Skolans primära uppdrag är att undervisa. Det innebär att beteendeproblem ofta ses som någon annans ansvar. Man fokuserar därför ofta insatser kring familjen eller exkluderar elever med problemskapande beteende. Dagens föreläsning syftar till att ge skolans personal praktiska verktyg att hantera utåtriktat och störande beteende med. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld och konflikter.
Dagens första halvdel handlar om förhållningssätt och teori, den andra halvan om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egne metoder utifrån.

Konflikt uden konfrontation eller Håndtering af problemskabende adfærd (på dansk).

Konflikter, vold og selvskadende adfærd er almindeligt i hele det pædagogiske felt. Man har haft forskellige måder at håndtere det på. Temadagen tilbyder en tilgang og nogle metoder for adfærdshåndtering og -forebyggelse der har vist sig have god effekt. Metoderne bygger på neuropsykologi og affektteori og tager udgangspunkt i personalets måde at møde personen med adfærden på.
Dagens første halvdel handler om tilgang og teori, den anden halvdel om praktisk metode. Målet er at både give deltagerne enkle og praktiske metoder og en ramme at udvikle egne metoder indenfor.

Barn som bråkar

Barn har ibland beteende som ställer till det för föräldrar, skola och förskola. Det kan vara bråk, vägran, skadegörelse eller enklare beteenden som lögner, hot eller glåpord. Ibland kan vi hantera beteende, och ibland kan vi inte. Men det ska såklart hanteras. Föreläsningen tar utgångspunkt i hur vi kan tänka kring beteendet och kring hanteringen av det, men handlar också om konkreta metoder för hantering, utvärdering och förändring. Föreläsningen vänder sig mot föräldrar i första hand.

Presentation av Bo Hejlskov Elvén till program etc.

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.

Program, heldag:

Förmiddag: Förhållningssätt och teori: Ansvar och kontroll. Eftermiddag: Metod: Hantering, utvärdering, förändring.

Föreläsningarna ges också i halvdagsformat, 3-3,5 timme.

Andra föreläsningar:

Fördjupning i lågaffektivt bemötande

För att säkra ett lågaffektivt arbetssätt kan man behöva lite verktyg. I föreläsningen presenteras en modell för utvärdering av konfliktsituationer, Hejlskov-Uhrskovs belastningsmodell för kartläggning av beteendeorsaker, handlingsplaner samt en metod för registrering av beteendeproblem i syfte att se vilka sammanhang de uppstår i. Modellerna har det gemensamt att de automatiskt tydliggör personalens ansvar.

Föreläsningen tar 3-3,5 timmer.

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (eller Om annorlunda barn)

I de senaste 20 åren har fler och fler fått diagnoserna ADHD, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. Föreläsningen tar utgångspunkt i sambandet mellan omgivningens krav och förväntningar och vem som får diagnos. Avgränsande symptom och diagnoskriterier genomgås snabbt, varefter det fokuseras på bredare beskrivande symptom som empatisvårigheter, strategisvårigheter, afffektreleringssvårigheter och sinnesmässiga svårigheter samt inte minst hur vi som omgivning bäst kan stödja personen det gäller. Föreläsningen bygger på boken Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Föreläsningen tar 3-3,5 timmar men kan kombineras med föreläsningen om stress och belastning till en heldag.

Stress och belastning

Vid neuropsykiatriska funktionshinder (eller utvecklingsstörning, eller psykiatriska åkommor) fokuseras ofta på diagnostiska kriterier och sällan på vad som orsaker svårigheter i vardagen. Föreläsningen handlar om en av de viktigaste faktorer för funktionsnivå och trivsel hos människor med xxxx, och utgår från en modell för beskrivning och behandling av stress och belastning i vardagen.

Etik och bemötande (eller Mötet och makten)

I omsorg, vård och skola arbetar personalen i en maktrelation. Det innebär ett ansvar för att upprätthålla brukarens/patientens/elevens rättigheter och värdighet. Föredraget tar utgångspunkt i maktrelationens etik, både i förhållningssätt och metod.

Föreläsningen tar en hel- eller en halvdag och innehåller gruppdiskussioner.

Villkor

Avtal om föreläsning bokas skriftligt via mail. Kolla hur genom att titta på min bokningsida. Bokning innebär att arrangören godkänner villkoren nedan. Fakturering av honorar och utgifter till transport och eventuell övernattning sker i efterhand.

För att en föreläsning ska kunna genomföras måste det finnas en fungerande datorprojektor med bra bild i föredragssalen, med sladd för antingen HDMI eller VGA. Jag använder egen dator. Projektorn måste kunna visa bild i formatet 4:3. Jag accepterar inga ClickShare-lösningar eller liknande. Det måste gå att koppla in min dator med antingen VGA eller HDMI.
Om det är nödvändigt med mikrofon måste det vara ett headset eller i andra hand en mygga, absolut inte en handhållen eller fastmonterad mikrofon. Det faktum att jag bryter på danska innebär att ljudet måste vara extra bra om alla ska kunna förstå.
Det måste dessutom finnas minst fyra kvadratmeter (gärna mycket mera) för mig att röra mig på under föreläsningen.

Ljud och bild måste vara av så pass bra kvalité att det framstår som professionellt. Om tekniken inte uppfyller mina krav kan det innebära att föreläsningen inte kommer att genomföras. Arrangören debiteras ändå fullt ut.

Villkoren är tuffa av respekt för åhöraren. Föreläsningen ska helst bli en positiv upplevelse på alla plan om den ska medföra en positiv förändring.

Arrangören får tillgång till fil motsvarande den som visas under föredraget i efterhand och i elektronisk form och får sprida den elektronisk till publiken.
Avbokning från beställare/arrangör fram till två veckor innan avtalat datum innebär att endast transportutgifter för redan köpt resa som inte kan avbokas debiteras. Avbokning senare än två veckor innan avtalat datum innebär förhandling om debitering. Bo Hejlskov Elvén AB har inte rätt till avbokning. Vid Bos sjukdom erbjuds arrangören ny tid så fort som möjligt. Bo Hejlskov Elvén AB har dock inget ekonomiskt ansvar för inställd föreläsning oavsett orsak.

Avtal om handledning och verksamhetsstöd bokas likaledes skriftligt via mail.

Bo arbetar enbart på vardagar.

Priser

Heldagsföreläsning, 9-15:30, kostar 2017 40.000 SEK + transport och eventuell övernattning. I Sverige tillkommer dessutom 25 % moms.

Halvdagsföreläsning, upp till 3,5 timme, på förmiddag, eftermiddag eller kväll, kostar 2015 25.000 SEK + transport och eventuell övernattning. I Sverige tillkommer dessutom 25 % moms.

Transport är från Lomma i Skåne, och debiteras enligt vanlig km-taxa eller biljettpris.

Det finns just nu inga bokningsbara tider kvar i almanackan för 2017. Jag bokar inte 2018 än eftersom jag får många förfrågningar och gärna vill prioritera i dem, men maila gärna förfrågningar till min bokningsmailadress, då läggs de på hög och sedan bokar jag 2018 under hösten 2017. Läs gärna min bokningssida för information om hur du bokar.