Om vad som pågår i Kalix

Om vad som pågår i Kalix

Under senaste dagarna har jag kontaktats av flera föräldrar till barn med npf i Kalix. De berättar att skolförvaltningen i kommunen implementerar en metod utvecklad av Skolkonsulterna AB. Metoden går bland annat ut på att barn tvingas skriva på ett kontrakt som stipulerar att de samlar streck när de gör fel (till exempel pratar utan att räcka upp handen eller snurrar på sin snurrstol). Strecken omvandlas till kvarsittningsminuter som ska sittas av vid förstkommande rast och efter skoldagens slut om rasttiden inte räcker. Vägrar barnet samarbete eller fortsätter barnet beteendet efter tillsägelse dras barnet in i ett grupprum och hålls fast tills barnet lugnar ner sig.

De föräldrar som kontaktat mig har barn som hållits fast i mellan 30 och 50 minuter. Barn med npf har funktionsnedsättningar kring exempelvis flexibilitet och impulsivitet. En del kommer aldrig att kunna räcka upp handen innan de pratar i klassen. En del kommer inte att kunna undvika att hamna i konflikt om vuxenstödet på rasten inte finns. Att motstå frestelsen att snurra på sin snurrstol är svårt för barn med adhd. De kommer att få kvarsittning och de kommer att tycka att det är orättvist och därför hamna i fasthållningar. Metoden är ganska enkelt strukturerat diskriminering av elever med funktionsnedsättningar. För reglerna är enligt föräldrarna lika för alla. Om föräldrarna tar kontakt med skolan för att kritisera arbetssättet har de blivit uppringda av en av Skolkonsulternas konsulter, som pressar föräldrarna med direkta hot om att barnet inte kan få stöd och undervisning om föräldrarna motsätter sig metoden.

Skollagen är tydlig med att barn med särskilda behov ska få särskilt stöd. Det framgår av Skollagens kapitel 3. Skolinspektionen beskriver att den absolut vanligaste brist de stöter på gäller just bristande särskilt stöd. En lite humoristisk kommentar till detta är Eric Donells video Konsekvenstrappan – fungerar den vid npf? När vi inte får till det särskilda stödet kan vi ta Skollagens kapitel 5 om trygghet och studiero istället. Där beskrivs konsekvenstrappan men även att föra ut en elev från klassrummet. Skollagen beskriver dock inte att fasthållning är ett verktyg i skolan.
Men Eric Donells poäng att vi inför konsekvensmetoder som den som nu införs i Kalix när vi inte får till det särskilda stöd vi är förpliktade enligt lag att ge är tänkvärd.

Fasthållning är som utgångspunkt olagligt i svensk skola. Det kan vara lagligt i nödvärnssituationer (det regleras i Brottsbalkens 24e kapitel), men de berättelser jag fått lever inte upp till Brottsbalkens krav för nödvärn utan handlar om motstånd mot att tvingas till kvarsittning eller om upprepat beteende. En förälder berättar dessutom att skolpersonal instruerats i hur de ska dra barnet i handlederna så att det inte blir blåmärken.

Jag ger föräldrarna rådet att anmäla fasthållningarna som kränkningar till skolinspektionen och som våld till polisen. Det är vad vi i vanliga fall gör. 

Skolinspektionen ser numera på systematiska kränkningar och inte längre på enstaka fall. Det har medfört att skolor oftare får kritik för just fasthållningar som är återkommande.

När vi ser på de domar som finns är det absolut möjligt att lärare kommer att dömas (det finns ett rättsfall från Knutby skola där lärare dömdes) och att kommunen blir skadeståndsskyldig. Det sista finns det många exempel på, även ganska nya.

Jag har förstått utifrån media att Skolkonsulternas metod ska införas i hela Kalix kommun. Skolkonsulterna gav för kort tid sedan ut en bok om sin metod, och Kalix är första kommun att införa den brett. Boken gavs ut på Timbro förlag, ett förlag som ger ut politisk litteratur med tydligt borgerlig profil. Jag har svårt att förstå valet av förlag. Timbro har under senaste året avslöjats vara involverat i trollfabrik och de så kallade onsdagsmöten, där politiker kan diskutera med lobbyister utan att det registreras. Att ge ut en bok om pedagogik på Timbro förlag diskvalificerar direkt boken som pedagogisk facklitteratur och placerar den i politiska ställningstagande.

Som fackperson i fältet ser metoden vansinnig ut. Det finns ingen psykologisk eller pedagogisk forskning som visar på bra resultat av metoder som de som just nu införs i Kalix. Däremot finns det evidens för metodens farlighet, inte minst en amerikansk studie som gått igenom 79 dödsfall hos barn i fasthållningar. Likaledes beskrivs konsekvensorienterade lydnadsmetoder av typen boot camp (som Skolkonsulternas metod påminner starkt om) som direkt skadliga av apa (american psychological association)

Det förvånar mig att en kommun styrd av socialdemokraterna har gått på den minan. Metoden kommunen implementerar stöds av Timbro men inte av psykologer eller pedagogiska forskare. Kommunen kommer troligen att få betala skadestånd till elever med npf. Jag utgår ifrån att kommunledningen inte informerats om metoden och de konsekvenser den får för barn med särskilda behov. Men jag hoppas att ansvariga politiker stoppar det som pågår innan det går riktigt illa för ett barn. Barn kan dö i fasthållningar.

Uppdatering, 12e september 2023

I går eftermiddag och kväll hade Barn- och Utbildningsnämnden i Kalix ett extrainsatt möte på grund av den massiva kritiken i sociala medier och även lokalmedia (till exempel nsd) och riksmedia (till exempel SVT och Dagens ETC). På mötet deltog Skolkonsulternas företrädare, Susanne Normann. Mötet, som drog ut på tiden och först avslutades runt 22:30, mynnade ut i beslutet att pausa implementeringen av Skolkonsulternas metod tills man hunnit utreda om kritiken beskriver något som verkligen hänt. Bra, Kalix. I en paus i mötet, klockan 21:34, skickade Susanne Normann följande mejl till mig:

Hej Bo
Jag vill informera dig om att ditt inlägg ”Det som händer i Kalix” som du publicerade den 7 september 2023 innehåller felaktiga och osanna påståenden och beskrivningar om vårt förhållningssätt och arbetssätt i den grad att det hamnar inom förtal. Du påstår bland annat att vi drar in barn i grupprum, arbetar med fasthållning av elever, att jag hotat vårdnadshavare om utebliven undervisning och särskilt stöd ifall de motsätter sig vår metod, att det finns evidens på att den metod vi använder oss av är diskriminerande för elever med funktionsnedsättningar, att det inte finns någon psykologisk eller pedagogisk forskning som visar på bra resultat för de metoder vi arbetar med samt att det finns evidens för att metoden är farlig och kan leda till dödsfall hos barn. Alla dina påståenden och beskrivningar i inlägget saknar sanningsenlig grund vilket gör att jag förväntar mig att du sätter dig in i vårt arbetssätt, rättar till felaktigheterna i ditt inlägg och går ut med en offentlig ursäkt omgående och som senast fredag den 15 september 2023.
Susanne Norman, Skolkonsulterna Sverige


Jag har såklart ingen intention att rätta något i mitt inlägg. Det jag beskriver är alltihop beskrivit i Susanne Normanns och Lillemor Bergquists bok. Fasthållningar beskrivs på sidan 95. Susanne Normann beskriver sin metod som ”Ta alla konflikter”. Det verkar hon ju göra med sin mejl till mig. Finns inga argument kan man övergå till hot. Det finns inte en chans i världen att hon skulle vinna ett förtalsmål. Jag skriver vad föräldrar har berättat för mig. Och allt jag har beskrivit har publicerats av tidningar som nsd och Dagens ETC efter att de har pratat med föräldrar och skolpersonal i Kalix och även i Botkyrka. De publicerar såklart inte bara vad jag skriver, utan har sökt egna källor. Pratat med föräldrar och skolpersonal. Men hotet mot mig är nog talande för Normanns sätt att jobba. Det påminner starkt om hur föräldrarna beskrivit kontakten med Normann.

Skolkonsulterna har på sin hemsida en lista över tidigare beställare. Där nämns bland andra Ekerö kommun. Intressant nog har Ekerö kommun i dag skrivit på sin hemsida att kommunen tar avstånd från Skolkonsulternas metoder. Kommunen uppger att den aldrig har varit beställare, men att de två konsulterna tidigare varit anställda i kommunen. Ekerö kommuns gemensamma barnsyn är enligt hemsidan att ”barn gör rätt om de kan”. Bra där.

Jag utgår ifrån att Kalixprojektet inte återupptas. Historierna från skolorna i Kalix är för många för att ignorera. Likaledes de berättelser som nu kommer fram från Storvretaskolan och konsulternas tid i Ekerö kommun. Och Skolinspektionen bör ha röda öron. Skolkonsulterna använder sig av Skolinspektionen som garant för att deras metoder är bra. Det var ju skolinspektionen som anställde Normann och Bergquist på Storvretaskolan och genomförde inspektionen efter 8 månader.

Fast Östhammars kommun och Haparanda kommun har tagit beslut om att införa Skolkonsulternas pedagogik. Jag kan bara vädja till politikerna i de kommuner: avblås. För barnens skull. Inte minst barnen med npf.

Uppdatering, 12e september 2023, lite senare.

Både Östhammars kommun och Haparanda kommun pauser projekten. Bra där!