Bo Hejlskov Elvén

Uppdragsföreläsningar

Det går att boka mig för interna föreläsningar och konferenser. Föreläsningarna bygger på mina böcker och tar från 3 – 6 timmar, och erbjuds i hela världen, på svenska, danska eller engelska. Konferensföreläsningar är ofta kortare och kan anpassas efter konferensens program. Avtal om föreläsning bokas skriftligt via mail. Kolla hur genom att titta på min bokningsida. Se ett kort föredrag från Stora Psykologprisetgalan för att få en känsla för stil och innehåll. Se även ett klipp från en liknande föreläsning på danska från Beskæftigelsesministeriets konference om forebyggelse af vold på arbejdet, januari 2014.

Det går även att köpa en digital kurs. Kolla i kursportalen i Lågaffektiva Bokhandeln för innehåll och priser.

Material till program eller annonser

Bilder till inbjudan hittar du här.

Introduktionstexter: Hantering av problemskapande beteende eller Lågaffektivt bemötande.

Personer med beteendeproblem har samma rättigheter som andra, även om de inte alltid lyckas hantera svåra situationer lika bra som andra. Därför behövs metoder som tar utgångspunkt i den enskildas rättigheter i vardagen, vara sig det är i skolan, psykiatrin eller omsorgen. Föreläsningen tar utgångspunkt i hanteringen av beteendeproblem, men skapar en teoretisk ram för pedagogik, vård och omsorg som gör metodvalen i vardagen enklare. Kring metod introduceras en kvalitetssäkringsmodell och ett stort antal metoder för hantering, utvärdering och förändring.
Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god effekt i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende. Dagens första halvdel handlar om förhållningssätt och teori, den andra halvan om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egne metoder utifrån.

Konflikt uden konfrontation eller Håndtering af problemskabende adfærd (på dansk). Konflikter, vold og selvskadende adfærd er almindeligt i hele det pædagogiske felt. Man har haft forskellige måder at håndtere det på. Temadagen tilbyder en tilgang og nogle metoder for adfærdshåndtering og -forebyggelse der har vist sig have god effekt. Metoderne bygger på neuropsykologi og affektteori og tager udgangspunkt i personalets måde at møde personen med adfærden på. Dagens første halvdel handler om tilgang og teori, den anden halvdel om praktisk metode. Målet er at både give deltagerne enkle og praktiske metoder og en ramme at udvikle egne metoder indenfor.

Barn som bråkar: Att fostra självständiga barn Barn har ibland beteende som ställer till det för föräldrar, skola och förskola. Det kan vara bråk, vägran, skadegörelse eller enklare beteenden som lögner, hot eller glåpord. Ibland kan vi hantera beteende, och ibland kan vi inte. Men det ska såklart hanteras. Föreläsningen tar utgångspunkt i hur vi kan tänka kring beteendet och kring hanteringen av det, men handlar också om konkreta metoder för hantering, utvärdering och förändring. Föreläsningen vänder sig mot föräldrar i första hand.

Alla föreläsningar går såklart att boka digitalt också.

Presentation av Bo Hejlskov Elvén till program etc.

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg och psykiatri både i Sverige och internationellt. Bo har skrivit ett antal böcker kring beteendeproblem som har översatts till 14 språk hittills.

Program, heldag:

Förmiddag: Förhållningssätt och teori: Ansvar och kontroll. Eftermiddag: Metod: Hantering, utvärdering, förändring. En heldag är från 9-15:30. Pauser 10:15-10:45, 12-13 och 14-14:30. Föreläsningarna ges också i halvdagsformat, 3-3,5 timme.

Andra föreläsningar:

Om lågaffektiv teori: Etik, attributionsteori och positiv psykologi.  Lågaffektivt bemötande utgår från humanistisk psykologi och tanken att människor är autonoma och gör sitt bästa utifrån förutsättningarna. Föreläsningen går igenom både den teoretiska grund och vad det innebär för metod och tänkande. Föreläsningen tar 3,5 timmar eller en heldag. I heldagen ingår gruppdiskussioner.

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (eller Om annorlunda barn) I de senaste 20 åren har fler och fler fått diagnoserna ADHD, autism och Tourettes syndrom. Föreläsningen tar utgångspunkt i sambandet mellan omgivningens krav och förväntningar och vem som får diagnos. Avgränsande symptom och diagnoskriterier genomgås snabbt, varefter det fokuseras på bredare beskrivande symptom som empatisvårigheter, strategisvårigheter, afffektreleringssvårigheter och sinnesmässiga svårigheter samt inte minst hur vi som omgivning bäst kan stödja personen det gäller. Föreläsningen bygger på boken Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Föreläsningen tar 3-3,5 timmar men kan kombineras med föreläsningen om stress och belastning till en heldag.

Stress och belastning Vid neuropsykiatriska funktionshinder (eller intellektuell funktionsnedsättning, eller psykiatriska åkommor) fokuseras ofta på diagnostiska kriterier och sällan på vad som orsaker svårigheter i vardagen. Föreläsningen handlar om en av de viktigaste faktorer för funktionsnivå och trivsel hos människor, och utgår från en modell för beskrivning och behandling av stress och belastning i vardagen.

Etik och bemötande (eller Mötet och makten) I omsorg, vård och skola arbetar personalen i en maktrelation. Det innebär ett ansvar för att upprätthålla brukarens/patientens/elevens rättigheter och värdighet. Föredraget tar utgångspunkt i maktrelationens etik, både i förhållningssätt och metod. Föreläsningen tar en hel- eller en halvdag och innehåller gruppdiskussioner.

Bokning, villkor och priser

Avtal om föreläsning bokas skriftligt via mail. Kolla hur genom att titta på min bokningsida. Bokning innebär att arrangören godkänner villkoren på den sidan. Så läs igenom hela den sidan innan du bokar.